E-mail
sales@pcae.co.th

Head Office
(+66) 258-41486 to 88

Rayong Branch (Workshop) (+66) 3-801-5381

Open
Mon - Fri 08:30 - 17:30

Head Office

Rayong Branch (Workshop)

Head Office
  PC APPLICATION ENGINEERING CO., LTD.

  57/47 Moo 9, Changwattana Road, Bungpood, Pak-kred, Nonthaburi 11120, Thailand

  Tel: +66 25841486 to 88 
  Fax: +66 25833405
  Email: sales@pcae.co.th

  Monday - Friday: 8.30 - 17.30

Rayong Branch (Workshop)

PC APPLICATION ENGINEERING CO., LTD.

95/1-2 Moo 3, Namkok, Mueang, Rayong 21000 Thailand


Tel: +66-3-801-5381
Fax: +66-3-801-5385
Email: sales@pcae.co.th

Monday - Saturday: 8.00 - 17.00

ประกาศแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังนี้
• สถานที่ติดต่อ : 57/47 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
• อีเมล : sales@pcae.co.th 

Head Office
57/47 Moo 9, Changwattana Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Monday - Friday 08.30 - 17.30


Tel. +662 584 1485-88
Fax. +662 583 3405 

 • Rayong Branch (Workshop)
 • 95/1-2 Moo 3, Namkok, Mueang, Rayong 21000 Thailand
 • Monday - Saturday 08.00 -17.00

 • Tel: +663 801 5381
 • Fax: +66 3 801 5385

 • Email & Website
 • sales@pcae.co.th | www.pcae.co.th

 • ส่งมอบตรงเวลา รักษาคุณภาพ
 • มุ่งมั่นพัฒนา ลูกค้าพึงพอใจ
 • ก้าวสู่มาตรฐานสากล